สมัครเรียนสถาบันรัชต์ภาคย์ Online

ภาคเรียนที่ :
ปีการศึกษา :
คณะ :
สาขา :
หลักสูตรปริญญาตรี :

ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้า :
ชื่อ :
นามสกุล :
First Name :
Last Name :
วันเกิด :
อายุ :
เชื้อชาติ :
สัญชาติ :
ศาสนา :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะภาพ :

ข้อมูลการติดต่อ

บ้านเลขที่ :
ตำบล / แขวง :
อำเภอ / เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์ :
Email :

ข้อมูลการศึกษา

คุณวุฒิ ผู้สมัคร :
เมื่อ :
สาขา :
คะแนนเฉลี่ยสะสม :
สถานศึกษา :
ค่าใช้จ่าย ระหว่างการศึกษาในสถาบัน
ผู้ปกครอง หรือนักศึกษา รับผิดชอบเอง :

ชำระเต็ม

ผ่อนชำระ

มีความประสงค์ขอกู้ยืม :

กู้ยืมเงิน ค่าเล่าเรียนจากรัฐบาล

ผู้กู้ต่อเนื่อ

ผู้กู้รายใหม่

กู้ยืมเงิน ค่าครองชีพจากรัฐบาล

ไม่ประสงค์ขอกู้ยืม

ที่พักอาศัยระหว่างศึกษา :
ทราบข้อมูลข่าวสาร การรับสมัครเรียน จาก :
รายละเอียดข่าวสาร :

รูปถ่าย

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสารต่างๆ เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์ การเข้าศึกษาได้ทันที