สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวฯ ได้มีบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 เข้าร่วมรับปริญญาบัตรด้วย คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน
ภาพกิจกรรม