สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา แบบเป็นทุนเรียนฟรี 2 ประเภท
  1. ทุนเรียนฟรี โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ของ 7/11 ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิวัฒน์ ปีละกว่า 500 ทุน (จบแล้วมีงานทำ)
  2. ทุนเรียนฟรี สำหรับบัณฑิตผู้ขอโอกาสพัฒนาท้องถิ่น
ทุนเงินกู้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  1. ทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนเรียนฟรี สำหรับบัณฑิตผู้ขอโอกาสพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 063-910-7763
  • รายละเอียด
  • เงื่อนไข
  • คุณสมบัติ
โครงการทุนบัณฑิตรัชภาคย์ธรรมาภิวัตน์ กำหนดให้ทุนการศึกษา “เรียนฟรีตลอดหลักสูตร” ประเภทอยู่ประจำ และไม่ประจำ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4-5 ปี ปีละ 250 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ทั่วไปปีละ 200 ทุนๆละ 440,000 บาท (4 ปี) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปีละ 50 ทุนๆละ 550,000 บาท (5 ปี) โดยให้ทุนการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี (4 รุ่น)
ผู้รับทุนต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดระหว่างศึกษาอยู่ และเมื่อจบการศึกษาแล้วใช้คืนทุนการศึกษา โดยจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความประพฤติดีให้สังคมและเลือกทำงานในถิ่นที่อยู่ของผู้รับทุนการศึกษาเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมงานเพื่อสาธารณะของมูลนิธิฯ เป็นระยะเวลา 8 ปี
เป็นนักเรียนชาย หรือหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี จบการศึกษาหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่กำหนดผลระดับคะแนนการเรียน มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติคดีร้ายแรง ครอบครัวยากจน และสูญเสียโอกาสการศึกษาต่อ โดยผู้มีคุณสมบัติจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีสิทธิ์ขอทุนการศึกษามีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ เท่านั้น
โครงการทุนบัณฑิตรัชภาคย์ธรรมาภิวัตน์ กำหนดให้ทุนการศึกษา “เรียนฟรีตลอดหลักสูตร” ประเภทอยู่ประจำ และไม่ประจำ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4-5 ปี ปีละ 250 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ทั่วไปปีละ 200 ทุนๆละ 440,000 บาท (4 ปี) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปีละ 50 ทุนๆละ 550,000 บาท (5 ปี) โดยให้ทุนการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี (4 รุ่น)
ผู้รับทุนต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดระหว่างศึกษาอยู่ และเมื่อจบการศึกษาแล้วใช้คืนทุนการศึกษา โดยจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความประพฤติดีให้สังคมและเลือกทำงานในถิ่นที่อยู่ของผู้รับทุนการศึกษาเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมงานเพื่อสาธารณะของมูลนิธิฯ เป็นระยะเวลา 8 ปี
เป็นนักเรียนชาย หรือหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี จบการศึกษาหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่กำหนดผลระดับคะแนนการเรียน มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติคดีร้ายแรง ครอบครัวยากจน และสูญเสียโอกาสการศึกษาต่อ โดยผู้มีคุณสมบัติจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้บริหารโรงเรียน ผู้มีสิทธิ์ขอทุนการศึกษามีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ต้องใช้แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ เท่านั้น