สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

ติดต่อเรา
ติดต่อโครงการฯ โทร. 02-3198021-3 ต่อ 224, 118 และ 063-910-7763
สถาบันรัชต์ภาคย์ (หลักสูตรใหม่)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)
สาขาวิชาศิลปการจัดการ

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์

ชั้น 4 ห้อง 409 อาคารทรงไทย เลขที่ 68 ซอยรามคำแหง 21
แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310