สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง จำนวน 200 ต้น ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานนานาชาติสิรินธร เนื่องจากปัจจุบันป่าชายเลน มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก
  • ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น
  • เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด
  • ป่าชายเลนเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล
  • ป่าชายเลนช่วยป้องกันภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชากร
  • ป่าชายเลนเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
  • ป่าชายเลนจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมปลูกป่าต้นโกงกาง จำนวน 200 ต้น ณ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม อุทยานนานาชาติสิรินธร เนื่องจากปัจจุบันป่าชายเลน มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก
ภาพกิจกรรม