สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

โครงการปัจฉิมนิเทศ และเสวนา หัวข้อ “กว่าจะเป็นบัณฑิต” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเสวนา หัวข้อ “กว่าจะเป็นบัณฑิต” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยหลักสูตรฯ ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจ ตลาดแรงงาน และความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตของบัณฑิตใหม่ในเส้นทางสู่วิชาชีพและแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สามารถดำรงตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และอารมณ์การเข้าสังคม เป็นต้น เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
ในการจัดโครงการปัจฉิมฯ ครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าที่บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (รุ่น 1) และยังมีรุ่น 2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กำหนดการดำเนินงาน
  • วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
  • เวลา 13.30 – 13.45 น. ชมวีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรม “กว่าจะเป็นบัณฑิต”
  • เวลา 13.45 – 14.00 น. พิธีเปิดโครงการปิจฉิมนิเทศ โดย ดร.ประวิทย์ ศรีทองนุ่น อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • เวลา 14.00 – 14.30 น. มอบเกียรติบัตร ให้แก่ บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย อธิการบดี หรือ ผู้แทน
  • เวลา 14.45 – 15.15 น. คณาจารย์กล่าวให้โอวาท – ตัวแทนนักศึกษารุ่น 2 กล่าวแสดงความยินดี
  • เวลา 15.15 – 15.45 น. กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “กว่าจะเป็นบัณฑิต”
  • เวลา 15.45 – 16.00 น. พิธีปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดย ดร.ประวิทย์ ศรีทองนุ่น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ดำเนินโครงการ : อาจารย์วรรณธนพล หิรัญบูรณะ, อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร, อาจารย์สนธยา แสงส่อง, อาจารย์ ดร.ญานกร โท้ประยูร, นายวีรศรุต สุวงษ์ และนายจุมพล หิรัญสุข
ภาพกิจกรรม