สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

นำเสนอผลการการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การจัดการนวัตกรรม
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ ได้นำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เรื่อง ประเภทและการจัดการนวัตกรรม ประกอบรายวิชาการจัดการนวัตกรรม (AM 212)
ภาพกิจกรรม