สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี)
ผู้นำการจัดการสมัยใหม่ เชิงสร้างสรรค์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม และยึดมั่นในจริยธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขา ศิลปการจัดการ

จำนวนหน่วยกิต

จำนวน 129 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตร 4 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือก
นักศึกษาใหม่ (หลักสูตรปริญญาตรีเปิดรับเทียบโอน)
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี จากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง