สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
ผู้นำการจัดการสมัยใหม่ เชิงสร้างสรรค์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม และยึดมั่นในจริยธรรม
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปการจัดการ)
จำนวนหน่วยกิต
129 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตร 4 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือก
นักศึกษาใหม่ (หลักสูตรปริญญาตรีเปิดรับเทียบโอน)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี จากมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง