สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

จิตสำนึกดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์ศิลปศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขา รัฐศาสตร์ (M.M.A.)

จำนวนหน่วยกิต

36 หน่วยกิต

 

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
  •  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ
  • คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้
  • เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันรัชต์ภาคย์ พ.ศ. 2553 หมวด 12 วิธีการรับนักศึกษาและการให้นักศึกษาพ้นสภา