สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
จิตสำนึกดีมีคุณธรรม สรรสร้างศิลปศาสตร์การจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปการจัดการ)
จำนวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
เวลาเรียน
เสาร์ – อาทิตย์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ

2. คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ พิจารณาและเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้
เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันรัชต์ภาคย์ พ.ศ. 2553 หมวด 12 วิธีการรับนักศึกษาและการให้นักศึกษาพ้นสภา