สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่

ความเป็นมา
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้ยึดหลักเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ พ.ศ. 2563 – 2568 เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อคนในสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม คู่แข่งขัน และวิทยาการสมัยใหม่ โดยการจัดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและการเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปลูกฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีภาวะผู้นา สามารถบริหารองค์ความรู้ของตนเองได้โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างสมดุลและคุ้มค่า
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของสถาบันรัชต์ภาคย์ “ยึดมั่นในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม” การพัฒนาหลักสูตร จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าและการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้หลักการสร้างค่านิยมที่ดี คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพเป็นสำคัญ
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ผู้นำการจัดการเชิงสร้างสรรค์หลากหลายวิชาชีพ มีจิตสำนึกดี มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นจรรยาบรรณ
ความสำคัญ
สหวิทยาการที่มีความหลากหลายของวิชาการจัดการทางด้านวิชาชีพต่างๆ โดยนำศิลปการสื่อสาร การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการที่ทันสมัยเข้าสู่สังคมและตลาดแรงงานให้ครอบคลุมทุกองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสาธารณะ และองค์กรระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านศิลปการจัดการ ทั้งที่เป็นศาสตร์ดั้งเดิมและศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งที่เป็นเครื่องมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสาธารณะ และองค์กรระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศิลปการจัดการสมัยใหม่ มีองค์ความรู้และทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์และการบูรณาการ เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรและสังคมเป็นผู้นำองค์กรที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการบุคลากรของกิจการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสาธารณะ และองค์กรระหว่างประเทศและทุกภาคส่วน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักการจัดการและการบริหารสมัยใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในการทางาน มีความสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และสังคม ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติและของโลก